O nama

Uvod

Članom 190. stavom 1. tačkom 4.  Ustava predviđeno je da se opština, preko svojih organa, u skladu sa zakonom, stara o zadovoljavanju potreba građana u oblasti sporta i fizičke kulture. Sam pojam fizičke kulture, iako po mnogim autorima sporan, našao je svoje mesto u Ustavu i u članu 68. stavu 4. koji se odnosi na zdravstvenu zaštitu, a u kojem stoji da Republika Srbija pomaže razvoj zdravstvene i fizičke kulture. Time je ustavnom normom, na posredan način, sport doveden u vezu sa zaštitom javnog zdravlja i zdravlja pojedinca, a kroz pojam fizičke kulture, koji je kao teorijska kategorija, širi od pojma sporta i obuhvata još fizičko vaspitanje i rekreaciju.
Ekonomska kriza uticala je na smanjeno ulaganje države i privrednih subjekata u sport, obrazovanje sportskih radnika i izgradnju i održavanje sportskih objekata. Standard zaposlenih u sportskim organizacijama vremenom je sve više opadao, smanjivali su se infrastrukturni, tehnički i ljudski resursi koji služe održavanju sistema, njegovom razvoju, pre svega povećanju  broja sportista i građana koji se bave redovnom i povremenom fizičkom aktivnošću. Uslovi za rekreativni sport su postali sve skuplji, a postojeći koncept je postao sve manje dostupan građanima. Zbog toga, ali i zbog uticaja drugih ograničavajućih faktora, veliki broj ljudi prekinuo je praksu vežbanja i bavljenja sportom u slobodno vreme i posvetio se manje zdravim aktivnostima što je uticalo na primetno povećanje broja obolelih od kardiovaskularnih i respiratornih bolesti, kao i na povećanje broja zavisnika od alkohola i opojnih droga.

Opština Dimitrovgrad do sada nije imala strategiju razvoja sporta. Sportska delatnost uglavnom se odvijala stihijski bez plana. Opredeljenje države da krene u proces priključivanja EU, kao i postojeće međunarodne obaveze, nameću nove dužnosti u pogledu usklađivanja ne samo propisa, već i kompletnog modela sistema sporta i njegove uloge u društvu.
Strategija razvoja sporta u Dimitrovgradu predstavlja skup principa o upravljanju sportom i njegovom strateškom usmerenju u budućnosti. Strategija je planska odluka Lokalne uprave kojom se polazeći od zacrtane javne politike u oblasti sporta preciziraju načini realizovanja strateških ciljeva. Jedan od ključnih preduslova uspešnog sprovođenja postupka izrade Strategije razvoja sporta bilo je sprovođenje konsultativnog procesa. U cilju aktivnog uključivanja zainteresovanih učesnika u navedene aktivnosti, proces formulisanja Strategije zamišljen je i sproveden kao otvoren i fleksibilan. U konsultativnom procesu učestvovali su predstavnici Sportskog saveza Dimitrovgrad, članovi klubova, bivši i sadašnji aktivni sportisti, kao i predstavnici lokalne samouprave. U procesu izrade Strategije konsultovan je i važeći Zakon o sportu, nacret zakona o sportu, nacrt Nacionalne strategije razvoja sporta Republike Srbije, kao i modeli koji su primenjeni u nekoliko opština u Srbiji.

Zajedničko je mišljenje većine učesnika da je proces izrade  Strategije bio praćen pozitivnim promenama od ustaljenog načina rada na izradi strateških dokumenata, kao i prevazilaženjem problema koje takve promene sa sobom nose. Taj proces je stvorio dobru osnovu za izgradnju kvalitativno novih odnosa između Lokalne uprave i ostalih subjekata u sportu.

Analiza stanja

Sport i bavljenje sportom u Dimitrovgradu ima dugu tradiciju. Organizacija sporta u opštini godinama funkcioniše preko Sportskog saveza Dimitrovgrad, asocijacije klubova amaterskog sporta, u koju su na principu dobrovoljnosti učlanjeni klubovi i organizacije iz više sportskih grana. Treba napomenuti da sve sportske organizacije nisu članice Sportskog saveza. U okviru Sportskog saveza funkcionišu 10 aktivnih klubova i jedan koji je bez aktivnosti u 11 sportskih grana.
Sportski savez je pozicionirao svoje mesto kao osnovni nosilac razvojne politike i praćenja dostignuća u ovoj oblasti, odnosno kao organizacija kojoj su neposredno povereni poslovi u realizaciji programa u sportu. Na ovaj način je i budžetsko finansiranje najvećnjg dela oblasti koje se odnose na programe u sportu u direktnoj ingerenciji Sportskog saveza Dimitrovgrad.
Sport se verifikuje i valorizuje kroz rezultate i sportska dostignuća. Kako se i kvalitet u sportu selektuje na osnovu masovnosti svake sportske grane, to ovaj deo sporta, a time i društvene nadgradnje, mora da zauzima značajno mesto u životu svake sredine. S druge strane i pedagoški princip koji se tokom trenažnog rada i takmičenja odvijaju, neposredno i značajno utiču na formiranje mlade ličnosti, a posredno i na formiranje zdravlja (mentalnog i fizičkog) cele nacije.
Zato se sportu, u celom razvijeno svetu, pridaje izuzetna pažnja i značaj, što bi trebalo da bude odrednica i kod nas.

Osnovu sporta kao delatnosti čine sportisti i njihove organizacije – klubovi. Opština Dimitrovgrad se prema razvijenosti sporta može smatrati u kvalitetnije sredine u ovoj oblasti. Međutim kvalitet nije ravnomerno zastupljen i ujednačen. U nekim sportskim granama postoje izuzetno visoki rezultati, dok je u pojedinim sportskim granama nivo rada i aktivnosti na samom minimumu. Razlozi su višestruki i zahtevali bi jednu dublju analizu, multidisciplinarnog karaktera. Međutim, u osnovi se svi problemi u našem sportu mogu definisati u jedan zajednički imenilac, a to je da oni prate opšte probleme u našem društvu. Posledice ekonomskih i političkih prilika u proteklom periodu su, zasigurno, ostavile traga i na ovu oblast. S druge strane, veoma veliki i značajni uspesi pojedinih sportista i sportskih organizacija iz ove sredine, potvrđuju značajnost ove oblasti društvenog života u našoj sredini.
Trenutno stanje u sportu dimitrovgradske opštine, karakterišu problemi koji već duže vreme opterećuju rad svih sportskih radnika i sportista, bilo da su angažovani kao poluprofesionalci, amateri, sportski radnici ili stručni kadar. Oni se mogu svrstati u četiri problemske celine:
  • Sportske organizacije i njihova struktura
  • Stručni kadar
  • Sportski objekti
  • Finansiranje
Comments